Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer bestaat uit:
• Heleen Driessen, werkgroepcoördinator, tevens secretaris Natuur- en MilieuRaad
• Rob Lehr, bestuurslid
• Johnny Koster, medewerker
• Pieter Leutscher, bestuurslid
• vacature
• Gerard Leurink, advies
Neem voor informatie contact op met Heleen Driessen: info@nmr-hengelo.nl.

Jaarprogramma 2021

De Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer:

• beoordeelt de voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen m.b.t. bestemming groen en de eventuele negatieve gevolgen voor de hoeveelheid en kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep dient zo nodig zienswijzen of een bezwaar in;

• participeert in gemeentelijke projecten o.a. de omgevingsvisies in het kader van de Nieuwe Omgevingswet;

• beoordeelt het gemeentelijke en provinciale beleid  t.a.v. de inrichting van de openbare ruimte, weginrichting en verkeersveiligheid.

Verder zet de werkgroep in op de volgende proactieve thema’s:

• bevordering natuurinclusief en duurzaam bouwen
• ondersteuning invulling braakliggende terreinen; veelal zijn er plannen voor die (nog) niet uitgevoerd worden.
• bevordering van fiets- en voetgangersvriendelijke weginrichting
• Groen voor Groen bij aangevraagde omgevingsvergunningen

Werkbijeenkomsten
De maandelijkse werkbijeenkomst is op nu op dinsdagmiddag, maar kan bij uitbreiding van de werkgroep opnieuw vastgesteld worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.