Ruimtelijke Ordening

Bestemming vastleggen
Gemeenten Hengelo en Borne leggen in bestemmingsplannen vast voor welk doel de openbare en particuliere ruimte gebruikt mag worden. Dat is o.a. woonbestemming, verkeer, bedrijven of groen.

Ook de provincie Overijssel maakt beleidsstukken. Een wijziging in een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de aanwezige natuur, het milieu en de verkeersveiligheid.

Nieuwe bestemmingsplannen
De Natuur- en MilieuRaad maakt in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming standpunten en zienswijzen bij gemeente en provincie kenbaar. Het gaat steeds om het belang van:
• het natuurbehoud
• het milieu
• de verkeersveiligheid.

Gemeente Hengelo betrekt de Natuur- en Milieuraad vaak bij de voorontwerpfase van een wijziging van het bestemmingsplan. Het is een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. Door in het voortraject van nieuwe plannen mee te denken kan de werkgroep duurzame ideeën voor bijvoorbeeld groen in de wijk, stadsnatuur, zuinige verlichting inbrengen. Ook kijkt de Natuur- en MilieuRaad vooruit naar de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, met name voetgangers en fietsers en de mogelijkheden voor veiliger openbaar vervoer.

De laatste zienswijzes die door ons zijn ingediend zijn van  ’t Kotte – Meijersweg en de Hofmakerij aan de Industriestraat

 

Hengelo, 9 november 2022

Betreft Zienswijze Uitgebreide Procedure Ontwerpbesluit Meijersweg/’t Kotte nabij ’t Kotte 37.

 

Geacht College,

Sinds de publicatie van dit Ontwerpbesluit betreffende de bouw van 10 twee-onder eenkapwoningen, hebben van uitwegen en kappen van 2 bomen, op 4 oktober j.l., heb ik wekelijks enkele keren projectleider Savo van der Made proberen te bereiken, maar zelfs een terugbelverzoek heeft niet geresulteerd in mondeling overleg. Vandaar nu deze schriftelijke zienswijze.

Het gaat ons om de betreffende bomen. Dit zijn grote, gezonde exemplaren. Deze vormen een belangrijk hulpmiddel om de klimaatverandering (met grote, zeer gevaarlijke gevolgen, ook voor woningen en leefomgeving) te beperken vanwege de CO2-opname door de bladeren.

Ons verzoek is daarom de mogelijkheid te bezien om de uitwegen zo te situeren dat ze tussen de bomen doorgaan, zodat ze niet gekapt hoeven te worden.

Met belangstelling zien wij uit naar uw antwoordnota.

Met vriendelijke groeten,      HG  en RL.

 

AANVULLING OP DE REEDS INGEDIENDE ZIENSWIJZE VAN NATUUR EN MILIEURAAD DD. 9
NOVEMBER 2022
Betreft zaaknummer: 0=2022-0294
14 november 2022,
Tien blokken van 2 woningen geeft te weinig ruimte voor groen en bomen. Zeker als men daarbij betrekt dat er geen eisen kunnen worden gesteld aan de toekomstige bewoners voor vergroening. De hittestress en het bestrijden ervan wordt steeds meer onderdeel van het gemeentelijk beleid. Graag zien we dat in dit plan terug. We zien het als een gemiste kans om de kavels zo aan te passen dat er meer openbaar groen mogelijk was.
De Natuur en Milieuraad Hengelo e.o. sluit zich aan bij de 3-30-300 regel. Deze regel is bedoeld om steden te vergroenen door het aanleggen van meer parken en boomrijke wijken in de stedelijke omgeving. Dat komt erop neer dat:
1. iedere stadsbewoner vanuit zijn woning tenminste 3 bomen moet kunnen zien
2. Dat 30% van de oppervlakte in elke wijk voorzien moet zijn van een bladerdak
3. dat iedereen binnen 300 meter vanaf zijn woning een park of groene ruimte moet kunnen bereiken van tenminste 1 ha.
We pleiten daarom voor zoveel mogelijke natuurinclusieve voorzieningen als nestelmogelijkheden voor vogels vleermuizen en egels. Citaat uit de Quick Scan Flora en Fauna:
“Een goede site om informatie en inspiratie op te doen is www.bouwnatuurinclusief.nl. Voor egel is de site https://www.egelbescherming.nl/de-egel/egels-in-uw-tuin/ een prima
uitganspunt. Het is raadzaam om wel een ecoloog/ ter zake kundige bij aanschaf en plaatsing te betrekken.”
De kap van twee platanen is onwenselijk vanwege het beeldbepalende karakter, het maakt  deel uit van de rij platanen die er al staan. Het beeld van de laanstructuur wordt door de kap verstoord. De compensatie vinden wij door het verlies aan groen op het hele plan erg mager.
We dringen daarom sterk aan op het advies van de Quick Scan waarin wordt geadviseerd een ecoloog in te schakelen.
Voldoet het plan aan de parkeernorm? Is er rekening gehouden met de parkeerbehoefte van winkelend publiek ? De ondernemers van de tegenover gelegen zien veel van de parkeerplaatsen verloren gaan en zullen hier op zijn minst ontevreden over zijn. In hoeverre heeft overleg plaatsgevonden over het plan met deze belanghebbenden ?

In de al eerder ingediende zienswijze is de bijlage Manifest Bouwen Voor Natuur bijgesloten. We verzoeken u hiervan kennis te nemen en zoveel mogelijk toe te passen in dit plan.
Het verbaasd ons dat het plan voortijdig (ruim voor het verstrijken van de datum 15 november 2022) van de gemeentelijke site is gehaald. De inspraakmogelijkheden van mogelijk meer belanghebbenden zijn hierdoor geschaad. De NMRH stelt het op prijs om tijdig in het voortraject te kunnen participeren. Dit was in een eerder project een goede werkbare situatie en we zien deze ontwikkeling graag gecontinueerd.

 

Plan Hofmakerij  aan de Industriestraat

Naar aanleiding van het onderhoud op 29 augustus  2022 tussen de gemeente , Welbions, en Nijhuis Bouw is dit document opgesteld dat punten uit het gesprek bevat met aanvullingen ten behoeve van een werkdocument voor toekomstige besprekingen. Aanwezig waren : gem. Hengelo,  ( Joost van Doorn projecteider, Loes Elfrink groenarchitect, Ronald Zijlstra stedebouwkundige) Nijhuis Bouw (Niels Ververda) tevens voor Welbions aanwezig.

Van de NMRH waren Rob lehr, Pieter Leutscher, Marcel Roelofs en Wim ten Vaarwerk. Op uitnodiging  van de NMRH was Gerard Leurink aanwezig voor advies bij de beoordeling van tekeningen.

 


Datum: 29 augustus 2022

Onderwerp Bouwplan Hofmakerij Industriestraat- de Clercqstraat

Doel  van het vooroverleg over voorontwerp bestemmingsplan: ter beoordeling ligt een verzoek tot wijziging van het huidige bestemmingsplan i.c.m. een bouwplan dat is ontworpen door Beltman Architecten uit Enschede. Het huidige bestemmingsplan geeft een beperking in het Wonen en dient te worden aangepast. Met de aanpassing wordt het mogelijk sociale woningbouw toe te passen voor totaal 14 eengezinswoningen en zes appartementen. Een wandconstructie is gekozen om de industriële geschiedenis goed tot uiting te laten komen. De bewoners krijgen een zogeheten Delftse Stoep. Een Delftse Stoep is een verhoogde stoep die in de praktijk voor diverse doeleinden dient maar in ieder geval voorziet in privacy-zone aan de voorkant.  Er is ons gevraagd om voor  24 augustus te reageren op het voorstel voor vooroverleg. Dit heeft geresulteerd in een uitnodiging voor dit gesprek.  Het is niet duidelijk of onze inhoudelijke reactie in deze bijeenkomst meetelt bij de beoordeling van dit voorontwerp bestemmingsplan of dat het meegenomen wordt in het ontwerpbestemmingsplan.

 Tijdens het overleg op 29 augustus is door Joost van Doorn aangegeven dat de termijn voor een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan op 24 augustus is verstreken. Vanaf 28 september ligt het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Daarop kan een reactie (zienswijze) worden ingediend. Een aantal aandachtpunten van de NMR in dit verslag hebben echter niet (direct) betrekking op het bestemmingsplan, maar zijn project overstijgend. We willen voorkomen dat deze punten (indien ze als zienswijze worden ingediend) als niet ontvankelijk worden behandeld. Liever zien we dat er project overstijgend een reactie komt vanuit de gemeente op deze aandachtspunten. Hieronder doen we voorstellen daarvoor.

Tevens zien we graag nadere verduidelijking  van de relatie  tussen de bestaande ontwikkelkaart en de nieuwe omgevingsvisie voor de Binnenstad en Hart van Zuid (“Hart van Hengelo”, die t.e.m. 26 juli j.l. ter inzage lag).

Reactie van de gemeente : De omgevingsvisie Hart van Hengelo (betreffende Binnenstad, spoorzone en Hart van Zuid) is mede gebaseerd op reeds vastgesteld beleid. Voor Hart van Zuid is dat onder andere de Ontwikkelkaart (2021).

Als eerste valt ons op dat het wooncomplex  een massief geheel is, dat meer mogelijkheden dient te krijgen voor Natuur-Inclusieve bouw.

Reactie van de gemeente :Tijdens het overleg is door Niels Verveda van Nijhuis al aangegeven dat er met natuur inclusief bouwen rekening is gehouden. Vanuit Nijhuis zijn die maatregelen verwoord in de bijgevoegde memo. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over deze memo, dan graag contact opnemen met Niels Verveda.

Liever nog zagen we een ander ontwerp maar we zijn ons ervan bewust dat dit in dit stadium moeilijk te realiseren is.  De veranderende opvattingen in de samenleving over stedelijke inrichting zien we niet alleen graag terugkomen in dit ontwerp maar ook in alle nog volgende projecten.   We denken hierbij aan

  1. Natuurinclusieve bouw mogelijkheden voor hergebruik van regenwater door particulieren, plaatsing van zonnepanelen i.c.m. groene daken (ontkoppeling van gas is al gerealiseerd in dit project).  Ook mogelijkheden voor egelhotels en vleermuiswoningen  en groene gevels, alsook nestmogelijkheden voor vogels zoals gierzwaluw zijn het onderzoeken waard.  Insektenhotels  los van de bouw of daarin verweven is ook een mogelijkheid.  Helaas is er in Hengelo geen stadsecoloog maar deze zou voor gerichte adviezen kunnen zorgdragen en ondersteunend kunnen werken bij burgers die de stadsecologie verder willen helpen ontwikkelen. Denk hierbij ook aan de ontwikkeling van voedselbos en pluktuinen.

Reactie van de gemeente : Gemeente Hengelo doet veel op het gebied van groen en water. Dit doen we om de biodiversiteit te versterken, en ook om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Onlangs heeft de Hengelose gemeenteraad de klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Zie: https://www.hengelo.nl/Inwoners/Projecten-en-plannen/Groen-en-water-in-de-stad.html

Deze strategie geeft richting aan het klimaatbestendig maken van de stad.

De komende maanden gaan we aan de slag om deze visie te vertalen in een uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda komen concrete acties te staan waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Enerzijds gaat dat over onze openbare ruimte. Anderzijds willen we ook juist bewoners en bedrijven stimuleren om hun tuin/woning/bedrijf te vergroenen.

 Het principe van ‘natuurinclusief bouwen’ sluit daar naadloos op aan. Op dit moment kan de gemeente bedrijven nog niet verplichten om natuurinclusief te bouwen. We hebben hier geen beleid over vastgesteld. Maar we stimuleren dit wel in de gesprekken en overleggen met bijvoorbeeld projectontwikkelaars. En we merken ook dat veel partijen hier open voor staan.

 Tegelijkertijd zijn we op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied: https://www.hengelo.nl/Inwoners/Projecten-en-plannen/Omgevingsvisie.html

Daarbij onderzoeken we ook of we het natuurinclusieve wonen en bouwen een wezenlijk onderdeel kunnen laten worden bij bestaande en toekomstige ontwikkelingen.

 

  1. Omgeving van het plan. De nabije omgeving maakt deel uit van de ontwikkelkaart Hart van Zuid. Groenvoorzieningen daarin zijn de groene bomenrij die is overgebleven van het klooster dat in de directe omgeving heeft gestaan . In de toekomst wordt gedacht aan een groene verblijfszone als ook de school aan de Kerkstraat een andere functie krijgt. Een andere groene zone wordt aangelegd  aan de Laan van Zuid.   Duidelijk is dat de bomen op de bouwplek niet zijn te handhaven. Er ligt een deklaag  van  1 meter die gesaneerd moet worden De bodemvervuiling is blijkbaar vrij fors , we nemen aan dat er nog nader onderzoek wordt gedaan naar de aard van de vervuiling.

Reactie van de gemeente :Het bodemonderzoek is al eerder verricht. Bij het bouwrijp maken van het gebied zal de bodem worden gesaneerd.

Er is een bomeninventarisatie gedaan die wij kunnen inzien. We hebben het niet gehad over de compensatie die aan de hand van deze inventarisatie is opgesteld. We zijn ons ervan bewust dat het zeker in de binnenstad een moeilijke opgave is herplant te realiseren.  De relatie met het Bomenfonds mag dan zeker niet ontbreken. Graag zien we dit nader ingevuld.

Reactie van de gemeente : Op dit moment wordt gekeken naar de wijze waarop de te kappen bomen worden gecompenseerd. Dit wordt onderdeel van de nog aan te vragen kapvergunning.

Langs het pad naar de moskee is een haag gepland. We zijn benieuwd welke soortenkeuze hierin wordt gemaakt.

Reactie van de gemeente : Dit maakt onderdeel uit van het nog uit te werken groenplan. Tegen de tijd dat hier een voorstel voor komt, zullen we de NMR hierover informeren. Actie: Joost van Doorn.

Toekomstige bewoners zouden verplicht moeten worden op enig niveau zorg te dragen voor vergroening van hun tuin. Dit is tot nu toe niet mogelijk.   Door tussenkomst van de gemeenteraad misschien wel. We zullen dit bij de gemeenteraad  bespreekbaar maken.   Zowel voor het groenplan aan de Laan van Zuid als bij de Hofmakerij dringen we aan op aansluiting op de Hoofdgroenstructuur.

Dit maakt onderdeel uit van het nog uit te werken groenplan. Tegen de tijd dat hier een voorstel voor komt, zullen we de NMR hierover informeren. Actie: Joost van Doorn.

De mogelijkheden zijn in de binnenstad weliswaar beperkt maar groen is steeds meer functioneel in plaats van decoratief en daarop dient men bij de stedelijke inrichting te anticiperen. Functionele toepassing van groen vindt plaats ter vermijding van hittestress, verhoogt het woongenot, bevordert de gezondheid van de bewoners, creëert een gezondere lucht, biodiversiteit heeft meer mogelijkheden en vervult een hoofdrol bij de klimaatadaptatie. Een richtlijn om 30 % te bestemmen voor groen moet opgenomen worden in de omgevingsvisies, c.q. de omgevingsplannen.

Reactie van de gemeente : Zoals hierboven al aangegeven, zijn we op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied: https://www.hengelo.nl/Inwoners/Projecten-en-plannen/Omgevingsvisie.html. Ook de groene collega’s zijn hierbij aangehaakt. Op 5 september is een bijeenkomst geweest met externe partners (Thema Groen, Blauw en Bodem). De NMRH was hiervoor ook uitgenodigd. Ook tijdens deze bijeenkomst is door een aantal aanwezigen de wens uitgesproken voor een groennorm in Hengelo (zoals de 3-30-300 regel die op dit moment veel aandacht krijgt).

Verder is aandacht gevraagd voor voldoende plek voor ophalen van huishoudelijk afval, parkeergelegenheid (betaald parkeren i.c.m. vrijstelling voor aanwonenden).

 

Oproep !

Als Natuur en Milieuraad roepen wij op in bouwplannen standaard  een pakket van eisen op te nemen dat  laat zien dat Hengelo natuur in de stad  als voorwaarde ziet voor een leefbare stad.

 

Reactie van de gemeente : Op dit moment kan de gemeente bedrijven nog niet verplichten om natuurinclusief te bouwen. De gemeenteraad heeft hier geen beleid voor vastgesteld. Wel stimuleren we dit in de gesprekken en overleggen met bijvoorbeeld projectontwikkelaars.

We merken ook dat veel partijen hier open voor staan. Daarnaast stimuleren we als gemeente ook de groene daken middels de subsidie Groene Pet. En ook in de voorbereidingen op de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied onderzoeken we of we het natuurinclusieve wonen en (ver)bouwen een wezenlijk onderdeel kunnen laten uitmaken van bestaande en toekomstige ontwikkelingen. Er zijn immers zeker kansen om dit in de toekomst meer toe te passen in Hengelo.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.