Werkgroepen overzicht

De Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. heeft vier werkgroepen:
• Natuur
• Milieu
• Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer
• Communicatie.

Werkgroep Natuur
De speerpunten van de werkgroep Natuur zijn o.a.:
• het groenbeleid openbaar groen: plantsoenen en bomen
• de kapvergunningen en herplant
• het landschap in het buitengebied

De werkgroep Natuur werkt aan deze speerpunten door:
• overleg met gemeenten over het Groenplan en andere beleidsplannen, die een effect hebben op de natuur in en om Hengelo
• het kritisch volgen van de aangevraagde kapvergunningen in de openbare ruimte van gemeente Hengelo. Waar nodig dient de werkgroep in het voortraject een zienswijze in of een bezwaar tegen een verleende vergunning.
• overleg met gemeente Hengelo gericht op herplant, zo dicht mogelijk bij de gekapte bomen
De werkgroepcoördinator is Wim ten Vaarwerk, e-mail wvaarwer@gmail.com.

Werkgroep Milieu
De werkgroep Milieu zet zich met name in voor:
• de verbetering van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit in en rond Hengelo.
• het beleid ten aanzien van transport en opslag van risicovolle stoffen
• de energietransitie
• de stikstofproblematiek en de omslag naar duurzame landbouw

Activiteiten van de werkgroep Milieu zijn o.a. :
• het opstellen van standpunten over beleidsdocumenten als de Regionale Energie Strategie, de Warmtevisie en andere plannen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord 2018. Deze standpunten worden bij de beleidsmakers ingediend.
• het kritisch volgen van het landelijke beleid ten aanzien van de stikstofproblematiek.
• het kritisch volgen van milieuvergunningen van gemeente Hengelo
• het kritisch volgen van landelijke en provinciale vergunningen voor transport van risicovolle stoffen over de weg, het water en per trein.
• samenwerken met ander organisaties in verband met opslag van afvalstoffen in de bodem in en rond Hengelo.
De werkgroepcoördinator is Heleen Driessen, e-mail info@nmr-hengelo.nl.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer
De werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer behartigt de belangen van natuur en milieu met name het voortraject van o.a.:
• het gemeentebeleid bij de voorbereiding en invoering van de Nieuwe Omgevingswet en het opstellen van omgevingsvisies.
• het gemeentebeleid met name bij grote wijzigingen in de bestaande ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
• de verkeerscirculatieplannen
• bevorderen van de verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers

Activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer zijn o.a. :
• het bepalen van standpunten over omgevingsvisies en de voorbereiding op de Nieuwe Omgevingswet en deze inbrengen bij de beleidsmakers.
• het kritisch volgen en bewaken van bestemmingsplanwijzigingen in verband met gevolgen voor natuur en milieu.
• het beoordelen van verkeerscirculatieplannen
De werkgroepcoördinator is Heleen Driessen, e-mail info@nmr-hengelo.nl.

Werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie levert een bijdrage aan de externe communicatie van de werkgroepen en het bestuur van de Natuur- en MilieuRaad aan o.a.:
• inwoners van Hengelo en Borne
• andere natuur- en milieuorganisaties in de regio
• gemeentelijke organisaties en bedrijven.

Activiteiten van de werkgroep Communicatie zijn o.a. :
• het organiseren van thema-avonden op het gebied van natuur- en milieu i.s.m. bestuur en werkgroepen
• het bijdragen aan Hengelose activiteiten ter gelegenheid van Earth Hour, de Groenmarkt, de boomplantdagen, de Nacht van de Nacht etc.
• het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief en het bijhouden van de website en de Facebookpagina.
• het inspelen op actuele ontwikkelingen die een effect hebben op de natuur en/of het milieu.

De werkgroepcoördinator is Heleen Driessen, e-mail info@nmr-hengelo.nl.

Reacties zijn gesloten.