Bestuur

Samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• vacatures: We zijn op zoek naar versterking! Steun ons.
• Rob Lehr, voorzitter en secretaris
• Harmen Govaert, penningmeester
• Pieter Leutscher
• Johnny Koster

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Bestuursvergaderingen
In de bestuursvergaderingen komen behalve de bestuurlijke zaken ook de activiteiten van de thema’s Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening aan de orde.

De formele jaarvergadering is elk jaar in maart.

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders dienen zich vooraf aan te melden bij de secretaris. Verslagen van de bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris.

Jaarverslag
In de jaarvergadering van de stichting stelt het bestuur de volgende documenten vast:
• het jaarverslag van het voorgaande jaar
• het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar
• de tweejarenbegroting
• de beleidsvoornemens voor het lopende jaar.

Financiën
Gemeente Hengelo ondersteunt de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. met een jaarlijkse subsidie. Voor bepaalde activiteiten ontvangt de stichting soms een incidentele bijdrage van:
• de Stichting Natuur en Milieu Overijssel.
• de Slingerbeurs Hengelo.

De Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. is een vrijwilligersorganisatie, die haar taak alleen kan uitvoeren dank zij de onbetaalbare inzet van alle vrijwilligers.

Reacties zijn gesloten.