Bestuur

Samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• Simon Janssen, voorzitter
• Heleen Driessen, secretaris, tevens werkgroepen Ruimtelijke Ordening,  Milieu en Communicatie
• Gerrit Jurgens, penningmeester
• Rob Lehr, werkgroepen Ruimtelijke Ordening, Milieu, en Natuur
• Pieter Leutscher, werkgroepen Natuur en Ruimtelijke Ordening
• Johan B.J. Molthof, werkgroep Milieu
• vacature
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Bestuursvergaderingen
De stichting heeft een bestuur op enige afstand en laat het uitvoerend werk zoveel mogelijk aan de werkgroepen over.
De formele jaarvergadering is elk jaar in februari of begin maart.

Verder zijn er jaarlijks nog drie tot vier bestuursvergaderingen. Hieraan nemen meestal ook de coördinatoren van de werkgroepen deel.
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders dienen zich vooraf aan te melden bij de secretaris. Verslagen van de bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris.
Het dagelijks bestuur vergadert in principe maandelijks.

Jaarverslag
In de jaarvergadering van de stichting stelt het bestuur de volgende documenten vast:
• het jaarverslag van het voorgaande jaar
• het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar
• de tweejarenbegroting
• het jaarprogramma met de beleidsvoornemens voor het lopende jaar.

Het jaarverslag 2019 is bij de secretaris op te vragen.

Financiën
Gemeente Hengelo ondersteunt de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. met een jaarlijkse subsidie. Voor bepaalde activiteiten ontvangt de stichting soms een incidentele bijdrage van:
• de Stichting Natuur en Milieu Overijssel.
• de Slingerbeurs Hengelo.
De Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. is een vrijwilligersorganisatie, die haar taak alleen kan uitvoeren dank zij de onbetaalbare inzet van alle vrijwilligers.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.