Bestuur

Samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• Simon Janssen, voorzitter, tevens werkgroep Communicatie
• Heleen Driessen, secretaris, tevens werkgroepen Ruimtelijke Ordening,  Milieu en Communicatie
• Gerrit Jurgens, penningmeester
• Rob Lehr, tevens werkgroepen Ruimtelijke Ordening, Milieu, Communicatie en Natuur
• Pieter Leutscher, tevens werkgroepen Natuur, Communicatie en Ruimtelijke Ordening
• Johan B.J. Molthof, tevens werkgroep Milieu
• vacature
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Bestuursvergaderingen
De stichting heeft een bestuur op enige afstand. Het uitvoerend werk wordt zoveel mogelijk door de werkgroepen gedaan.
De formele jaarvergadering is elk jaar in maart.

Verder zijn er jaarlijks nog drie tot vier bestuursvergaderingen. Hieraan nemen meestal ook een aantal medewerkers van de werkgroepen deel.
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders dienen zich vooraf aan te melden bij de secretaris. Verslagen van de bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris.
Het dagelijks bestuur vergadert in principe maandelijks.

Jaarverslag
In de jaarvergadering van de stichting stelt het bestuur de volgende documenten vast:
• het jaarverslag van het voorgaande jaar
• het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar
• de tweejarenbegroting

Het jaarprogramma met de beleidsvoornemens voor het komende jaar wordt in de bestuursvergadering van december vastgesteld.

Lees hier het jaarverslag 2020. jaarverslag 2020
Zie ook het jaarverslag 2019. Jaarverslag NMRH 2019

Financiën
Gemeente Hengelo ondersteunt de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. met een jaarlijkse subsidie. Voor bepaalde activiteiten ontvangt de stichting soms een incidentele bijdrage van:
• de Stichting Natuur en Milieu Overijssel.
• de Slingerbeurs Hengelo.

De Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. is een vrijwilligersorganisatie, die haar taak alleen kan uitvoeren dank zij de onbetaalbare inzet van alle vrijwilligers.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.