Natuurinclusief Bouwen

www.bouwnatuurinclusief.nl

Door Natuurinclusief Bouwen ontstaat een gezondere leefomgeving met veel groen, een betere luchtkwaliteit en een beter microklimaat. Dit alles werkt stress verminderend.

Natuurinclusief bouwen levert een bijdrage aan klimaatadaptatie. Door een goed evenwicht tussen groen en bebouwing ontstaat minder hittestress in hete zomers. Vooral de verkoelende  werking van bomen is daarvoor belangrijk. Wadi’s en groenstroken kunnen water opvangen bij piekbuien.

Natuurinclusief bouwen is een voorwaarde voor herstel van de biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Denk aan voorzieningen voor insecten en vogels, bijvriendelijke bloemen en planten en aan kleine dieren als egels en vleermuizen. Hieronder valt ook ecologisch bermbeheer.

Natuurinclusief bouwen gaat verder dan de Hengelose Hoofdgroenstructuur en de bouwplannen voor nieuwe wijken met ruimte voor openbaar groen. Zie De Groene Wig, natuurinclusief bouwen.

Het is van groot belang dat inwoners van Hengelo en Borne een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en herstel van de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van tuinen en bijgebouwen bij woningen.  Tuinen raken steeds verder versteend, steeds meer bedekt met voor water ondoordringbaar bestratingsmateriaal. Het is hoog tijd om dit tij te keren. Lees meer hierover op de pagina Operatie Steenbreek.

Reacties zijn gesloten.