Werkgroep Natuur

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Natuur bestaat uit:
• Wim ten Vaarwerk, werkgroepcoördinator
• Harmen Govaert, medewerker
• Wine Krol, medewerker
• Rob Lehr, bestuurslid
• Pieter Leutscher, bestuurslid
• Johnny Koster
• vacature
• Hans Nijmeier, adviseur

Neem voor informatie contact op met Wim ten Vaarwerk: wvaarwer@gmail.com.

Jaarprogramma 2021

De werkgroep Natuur richt zich op het groenbeleid in de gemeenten Hengelo en Borne en aangrenzende gemeenten.
De werkgroep:

  1. zet zich in voor de natuurgebieden in de gemeenten Hengelo en Borne, met name het behoud van bomen, houtwallen en openbaar groen.
  2. beoordeelt verleende kapvergunningen en waar nodig de herplant en dient zo nodig zienswijzen of bezwaar in.
  3. participeert in gemeentelijke overlegsituaties: o.a. de Groene Tafel, de Nieuwe Omgevingswet, de Operatie Steenbreek.
  4. participeert in o.a. gemeentelijke boomplantdagen.
  5. ondersteunt groene initiatieven van burgers en andere groene organisaties in wijken en in het buitengebied.

Verder krijgt de werkgroep regelmatig vragen van inwoners van Hengelo, Borne of omgeving over het kappen van bomen of houtwallen. Inwoners signaleren dat er gekapt wordt en vragen zich af of dat is toegestaan.

Partners

Werkbijeenkomsten

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar en data daarvoor worden in overleg met de werkgroepleden vastgesteld.

Tijdens de werkbijeenkomsten bespreekt de werkgroep:

• Omgevingsvergunningen in verband met bomenkap. De werkgroep verdiept zich in de noodzaak van de aangevraagde kapvergunning van openbaar groen en dient zo nodig een zienswijze in. Als de werkgroep het standpunt heeft dat een kapvergunning onterecht verleend is, kan de werkgroep een bezwaar indienen.

• Bestemmingsplanwijzigingen die de hoeveelheid openbaar groen inperken

• Informatie uit groene overlegsituaties o.a. De Groene Tafel. Dit is een overleg van gemeente Hengelo met groene organisaties. Het overleg is enkele malen per kaar. Ook het IVN, de KNNV, Groei & Bloei, NIVON en de Hengelose Bijenteeltvereniging nemen deel aan de Groene Tafel.

• De Bomenverordening en houtwallen. Hierin pleit de werkgroep voor het behoud van zoveel mogelijk bomen in en rond Hengelo en Borne en uitbreiding van houtwallen.

• Vragen van inwoners over het groenbeleid, het groenbeheer en het signaleren van kap van bomen en houtwallen.

• Plannen, waarin de werkgroep Natuur samenwerkt met de werkgroep Ruimtelijke Ordening en/of Milieu.

Wanneer dat nodig is overleggen de werkgroepleden tussentijds via beeldbellen, e-mail of telefoon.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.