Bomen

Het belang van bomen
Een groene stad is een leefbare stad. Volwassen bomen geven niet alleen karakter aan een straat of plein. Ze zijn onmisbaar voor het microklimaat in de stad. Bomen geven natuurlijke schaduw en temperen de temperatuurschommelingen gedurende de dag, met name in de zomerse dagen met hoge temperaturen.
Volwassen bomen zijn het beste wapen tegen de toename van CO2 in de lucht door het gebruik van fossiele brandstoffen. Bomen gebruiken deze CO2 als grondstof voor de fotosynthese. Bomen en planten maken hieruit niet alleen zuurstof, maar ook bladeren en hout.

Een volwassen boom in een bos neemt per jaar meer dan 20 kg CO2 uit de lucht op. Een vrijstaande boom met een grote kroon beduidend meer.
Hengelo was er trots op om een groene stad te zijn. Dat is Hengelo vanaf 2012 niet meer, omdat de gemeente 8.000 bomen uit het openbaar groen heeft gekapt als bezuiniging op het onderhoud. Er zijn geen 33.000 geregistreerde volwassen bomen meer, maar een kwart minder. Dat betekent per jaar 175.000 kg minder CO2 opname uit de lucht.
Er zijn wel nieuw jonge bomen geplant, maar het duurt 20 jaar of langer voor deze volwassen zijn. Dat zet geen zoden aan de dijk, als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering.
Elke volwassen boom, die gekapt wordt, is een aderlating voor het milieu. Daarom moet bij elke aangevraagde kapvergunning van bomen op gemeentegrond een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

De Bomenverordening
In de Bomenverordening Bomenverordening 2018 heeft gemeente Hengelo regels opgesteld voor het kappen, rooien en verplanten van bomen en andere houtopstand. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bomen te behouden, zowel in particuliere tuinen als op gemeentegrond.

Wie een boom wil kappen moet eerst nagaan of een kapvergunning nodig is. De gemeente moet dat doen voor elke boom met een stamdiameter van 20 cm of meer op gemeentegrond. Voor bomen op particuliere grond is dat verplicht als de stamdiameter 30 cm of meer is op een bebouwd perceel van minstens 300 m². De stamdiameter wordt altijd gemeten op 130 cm boven het maaiveld. In een verleende kapvergunning staat welke herplant dient plaats te vinden.
De werkgroep Natuur heeft het standpunt dat zo min mogelijk bomen op gemeentegrond gekapt mogen worden. Er zijn andere oplossingen mogelijk als de kap aangevraagd word voor het vervangen van riolering e.d. De herplant dient zo dicht mogelijk bij de gekapte boom plaats te vinden. De herplant moet ook zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Herplant van gekapte bomen uit de stad in een bos in Diepenheim is en blijft een aderlating voor het openbare groen in Hengelo.
De werkgroep Natuur bekijkt in het algemeen geen aangevraagde kapvergunningen van particulieren, tenzij het gaat om de kap van grote aantallen bomen.

De Bijzondere Bomenlijst
Gemeente Hengelo heeft de afgelopen jaren een aantal bomen met een bijzondere waarde in kaart gebracht. Hierbij heeft de gemeente samengewerkt met een aantal groene organisaties. Hovenier Hans Nijmeier vertegenwoordigt de werkgroep Natuur in de Bomencommissie, die over het bestand van bijzondere bomen adviseert.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:
• bomen op een perceel in particulier bezit
• bomen die vallen onder gemeentelijke zorg.

In december 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een nieuwe bijzondere bomenlijst voor bomen in de openbare ruimte vastgesteld.
Op de Bijzondere Bomenlijst Bijzondere Bomenlijst gemeente Hengelo 2017 – definitief december 2017 staan 500 markante bomen die in de gemeente Hengelo te vinden zijn. Dat zijn grotendeels monumentale bomen, maar ook toekomstige monumentale bomen, herdenkingsbomen en bomen in bijzondere groene gebieden.

Monumentale bomen zijn bomen van minimaal 60 jaar oud, die beeldbepalend en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving.
Op deze kaart ontbraken de blauwe ceder, die voor het stadhuis staat en de knoteik op het industrieterrein in De Veldkamp. Beide bomen zijn oud, beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving. De blauwe ceder bij het stadhuis is ondanks de bezwaar- en beroepsprocedures van de Natuur- en MilieuRaad op 8 november 2018 gekapt. De knoteik is tot nu toe gespaard gebleven.

Via http://bit.ly/hglbomen zijn kaarten met alle geregistreerde bomen in Hengelo te bekijken.

Reacties zijn gesloten.