Natuur

Strategie
In de bestemmingsplannen van de gemeenten Hengelo en Borne is vastgelegd wat openbaar groen is. Op andere gedeelten van de plankaarten is groen mogelijk, maar niet verplicht.
In 2013 heeft Gemeente Hengelo de hoofdgroenstructuur vastgesteld: de ruggengraat van groen in de stad. Zie de Hoofdgroenstructuur_Hengelo_totaal.
In 2016 is het Groenplan en de Nota Snippergroen op onderdelen aangepast. Hier is de werkgroep Natuur samen met een aantal andere groene organisaties bij betrokken geweest. Zie Groenplan_Hengelo_2015.
Behalve het Groenplan is ook de Bomenverordening van kracht. Zie Bomenverordening 2018. Voor het kappen van grotere bomen op gemeentegrond en ook in particuliere tuinen moet een kapvergunning worden aangevraagd. Zie Beleidsregels_kappen_van_bomen.

 

De werkgroep Natuur ziet toe op de aangevraagde kapvergunningen van het openbaar groen. Ze maakt in een zo vroeg mogelijk stadium van de vergunningverlening standpunten en zienswijzen kenbaar bij de gemeente of de provincie.


Verder onderzoekt de werkgroep of een verleende vergunning volgens de juiste procedure in de gemeentelijke Bomenverordening tot stand is gekomen en of de herplantplicht door de gemeente wordt nagekomen.
Zo nodig dient de werkgroep bij de gemeente of provincie een bezwaarschrift in. In 2017 zijn drie bezwaarschriften ingediend, waarvan een gegrond is verklaard. In 2018 is een bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen kap van de stadhuisceder. Dit is ongegrond verklaard.

Door de positie die de Natuur- en MilieuRaad in Hengelo inneemt is de raad belanghebbende bij iedere omgevingsvergunning. Op basis daarvan kan de werkgroep Natuur, Milieu of Ruimtelijke Ordening eventueel bezwaren indienen tegen verleende omgevingsvergunningen.

Activiteiten werkgroep
Als lid van de werkgroep:
• volg je kritisch de aangevraagde en verleende kapvergunningen en andere gemeentelijke plannen die invloed hebben op de hoeveelheid groen;
• bezoek je overlegbijeenkomsten met groene partners;
• stel je standpunten en zienswijzen op en breng je die in bij de gemeente of provincie;
• overleg je met ambtenaren en beleidsmakers, gemeenteraadsleden en andere organisaties, die ook het belang van een groene leefomgeving behartigen;
• bezoek je de politieke markten, waar de hoeveelheid groen aan de orde komt en maak je, als dat gewenst is, gebruik van het recht om in te spreken.

Op de maandelijkse bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur bespreekt de werkgroep de actuele ontwikkelingen. Het tijdstip wordt in onderling overleg vastgesteld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.