Natuur

Strategie
In de bestemmingsplannen van de gemeenten Hengelo en Borne is vastgelegd wat openbaar groen is. Op andere gedeelten van de plankaarten is groen mogelijk, maar niet verplicht.
In 2013 heeft Gemeente Hengelo de hoofdgroenstructuur vastgesteld: de ruggengraat van groen in de stad. Zie de Hoofdgroenstructuur_Hengelo_totaal.
In 2016 is het Groenplan en de Nota Snippergroen op onderdelen aangepast. Hier is de Natuur- en MilieuRaad samen met een aantal andere groene organisaties bij betrokken geweest. Zie Groenplan_Hengelo_2015.
Behalve het Groenplan is ook de Bomenverordening van kracht. Zie Bomenverordening 2018. Voor het kappen van grotere bomen op gemeentegrond en ook in particuliere tuinen moet een kapvergunning worden aangevraagd. Zie Beleidsregels_kappen_van_bomen.

 

De Natuur- en MilieuRaad ziet toe op de aangevraagde kapvergunningen van het openbaar groen. Ze maakt in een zo vroeg mogelijk stadium van de vergunningverlening standpunten en zienswijzen kenbaar bij de gemeente of de provincie.


Verder wordt onderzocht of een verleende vergunning volgens de juiste procedure in de gemeentelijke Bomenverordening tot stand is gekomen en of de herplantplicht door de gemeente wordt nagekomen.
Zo nodig dient de NMRH bij de gemeente of provincie een bezwaarschrift in. In 2017 zijn drie bezwaarschriften ingediend, waarvan een gegrond is verklaard. In 2018 is een bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen kap van de stadhuisceder. Dit is ongegrond verklaard.

Door de positie die de Natuur- en MilieuRaad in Hengelo inneemt is de raad belanghebbende bij iedere omgevingsvergunning. Op basis daarvan kan de werkgroep Natuur, Milieu of Ruimtelijke Ordening eventueel bezwaren indienen tegen verleende omgevingsvergunningen.

 

Reacties zijn gesloten.