Milieuvergunning bedrijven

Milieuvergunning bedrijven

Elk bedrijf in de gemeente Hengelo en Borne moet zich houden aan de milieuregels. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Het hangt van het bedrijf af, of de milieuvergunning valt onder:
• de gemeente
• provincie Overijssel
• de landelijke overheid.
In Hengelo zijn bedrijven met ofwel een landelijke of met een provinciale milieuvergunning.

Gemeentelijke milieuvergunning

Bij de milieuvergunning maakt de gemeente onderscheid tussen een type A, B of C bedrijf. De gemeente publiceert de meldingen van type B bedrijven en de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, die met het milieu te maken hebben.
• Type A bedrijven
Het gaat dan om een bedrijf, dat het milieu niet of nauwelijks belast. Zo’n bedrijf hoeft geen melding te doen. Denk bijvoorbeeld aan een kantoor of een huisarts.
• Type B bedrijven
Hieronder valt een bedrijf dat het milieu behoorlijk belast. Voorbeelden hiervan zijn een autoherstelbedrijf, een grote supermarkt of een café met muziek. Deze bedrijven moeten een melding Activiteitenbesluit doen. Voor sommige bedrijfsactiviteiten moet het bedrijf een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets aanvragen.


 • Type C bedrijven
Dit betreft een bedrijf dat het milieu op grote schaal belast. Dat is het geval bij grote metaalverwerkende bedrijven of bedrijven, die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan. Een Type C bedrijf moet een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor de aanvraag moet een bedrijf soms een bodemonderzoek of een milieukundig rapport indienen bijvoorbeeld van een akoestisch onderzoek of een onderzoek luchtkwaliteit.

Provinciale milieuvergunning

Ook bij provincie Overijssel is er onderscheid tussen de type A, B of C bedrijven.

Type A bedrijven hebben geen meldingsplicht, maar moeten wel voldoen aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Type B bedrijven hebben een meldingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit.

Een type C bedrijf moet een vergunning hebben voor het onderdeel milieu van de Wet algemene bepalingen milieubeheer (Wabo). Behalve de vergunningsvoorschriften moet het bedrijf voor een deel van zijn activiteiten ook een melding doen volgens het Activiteitenbesluit.
Volgens het Besluit Omgevingsrecht moet voor bepaalde bedrijfsactiviteiten een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets, OBM, worden verleend. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
• bedrijfsactiviteiten genoemd op de D-lijst van het Besluit Milieueffectrapportage
• bepaalde activiteiten met afvalstoffen
• waterzuiveringsinstallaties
• de productie van cement- of betonmortel of cement- of betonwaren
• bepaalde activiteiten met polyesterhars

De provincie verleent een OBM als er o.a.:
• geen milieueffectrapportage, MER, nodig is
• het bedrijf de afvalstoffen doelmatig beheert
• er een aanvaardbaar geurhinderniveau is
• het bedrijf werkt binnen de grenswaarden voor geluid;
• het bedrijf voldoet aan de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit.

BRZO bedrijven
Een bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, meer dan een bepaalde drempelwaarde, is een BRZO-bedrijf. Het valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO-2015).

In Nederland zijn er meer dan 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen. Dat kan een complexe chemische industrie zijn , maar ook een relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde soorten gevaarlijke stoffen.
Bij een BRZO-bedrijf gaat het dus niet alleen om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, maar ook om het soort gevaar van de stoffen.

In de omgeving van Hengelo zijn de volgende BRZO bedrijven:
• Kolb Delden
• Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede
• Varo Tankstorage B.V. Hengelo.

Reacties zijn gesloten.