Jubileumboek Hoofdstuk 7

7      NMRH van 2006 – 2010

Eric Smeenk, voorzitter van 2006 tot 2007

Bij het aantreden van Eric Smeenk in 2005 eindigde de interim periode van Han Limburg. Eric gaf doorgaans leiding aan vergaderingen die vlot en zakelijk werden afgewikkeld. Uitgaande brieven over zaken die bij de gemeente werden aangekaart, zoals commentaren op ontwerpbestemmingsplannen, werden mede door hem ondertekend.

Aan het begin van zijn voorzitterschap werd een Natuur en Milieu Forum gehouden in de aanloop van de in 2006 te houden gemeenteraadsverkiezingen. Eric Smeenk die als voorzitter en discussieleider fungeerde hierover: “Voor het forum hebben we een twaalftal stellingen/milieu-uitgangspunten opgeschreven om politici van alle partijen uit de gemeenteraad hierover uitspraken te laten doen. Ook de wethouders Weber van Ruimtelijke Ordening en Verkeer Kok van Milieu en Hart van Zuid en Nijhof van Wijkbeheer en leefbaarheid mengden zich, zeer tot mijn genoegen in het debat. Na de pauze werd ingegaan op vragen van het publiek. Al met al een succesvolle avond. De stellingen die we gebruikten zijn nog steeds actueel en vormen voor de Milieuraad belangrijke speerpunten.”

In de periode dat Eric voorzitter was werd begonnen met het organiseren van thema-avonden. Deze zijn voor zowel leden als andere belangstellenden toegankelijk en werden beurtelings gekoppeld aan de huishoudelijke vergaderingen. Al hoewel allerlei thema-avonden georganiseerd werden over allerlei natuur en milieu onderwerpen, bleken die over natuur het meest populair. De thema-avonden voorzien duidelijk in een behoefte.

Het voorzitterloze tijdperk

Eric nam afscheid van de Natuur- en Milieuraad toen hij in de Provinciale Staten gekozen werd in 2007.

Tijdens het voorzitterloze tijdperk dat daarna volgde, bleven er vier Dagelijks Bestuursleden over: Fred Braun, Han Limburg, Pieter Leutscher en Rob Lehr. Zij gaven in die periode beurtelings leiding aan vergaderingen en thema-avonden. Onderwerpen werden in de regel zo veel mogelijk per werkgroep besproken en uitgewerkt. Het Dagelijks Bestuur trad coördinerend op.“

”Ook in die tijd gaven wij regelmatig commentaren op voorstellen van B & W aan de gemeenteraad tijdens commissievergaderingen”, zo vertelt Rob Lehr. “Aan het eind van de voorzitterloze periode hebben wij kenbaar gemaakt niet meer bij elke commissievergadering aanwezig te zullen zijn, maar een e-mailbericht te zullen rondsturen met commentaar op voorstellen. Daarnaast voerden we overleg met diverse medewerkers van de gemeente. Doel werd steeds meer om in een zo vroeg mogelijk stadium invloed te kunnen uitoefenen op in ontwikkeling zijnde plannen en voorstellen. Een strategie die naar wij denken effectiever is dan achteraf bezwaar en beroep aantekenen. Niet altijd overigens. Soms zat er niets anders op dan te verklaren dat wij het, ondanks alle overleg -soms slechts uitleg-, niet eens waren met het te nemen of genomen besluit.”

In 2009 kwam Johan Lensink aan als voorzitter om duidelijk richting te geven aan het beleid van Natuur- en Milieuraad Hengelo.

Lees verder in hoofdstuk 8: Betrouwbare sparringpartner van Twence.

 

Reacties zijn gesloten.