Jubileumboek Hoofdstuk 1

1    Niet omkijken maar vooruitzien

Cor van der Meulen, voorzitter van 1971 tot 1984

De organisaties aan de wieg van de Natuur- en Milieuraad Hengelo

Cor van der Meulen was actief betrokken bij de oprichting van de Milieuraad Hengelo en werd de eerste voorzitter.

Cor: “In december 1971 hebben we tijdens een bijeenkomst in het Natuurvriendenhuis Krikkenhaar in Bornerbroek de werkgroep Milieuzorg opgericht. Deze bestond uit:

  • het NIVON Hengelo;
  • de Volksuniversiteit;
  • de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

De volgende stap was de vorming van de Stuurgroep Natuurbehoud en Milieuzorg op 25 februari 1972. Hieraan namen een groot aantal organisaties deel:

  • de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging;
  • de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie;
  • de Plattelandsvrouwen;
  • de Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde;
  • de federatie van Vrouwenverenigingen;
  • de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen;
  • het Vormingscentrum Waagh”.

Ook wijdde Cor zijn krachten aan de opbouw van de organisatie van de Milieuraad Hengelo.

Zo werd bij notaris Majoor op 16 februari 1977 een stichtingsakte verleden met als comparanten de voorzitter Cor van der Meulen en de toenma-lige secretaris Wil Wolsink-van Heek.

Tijdens de eerste jaarvergadering op 25 april 1977 werd een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Cor is ook een tijd lang voorzitter geweest van de provinciale vergadering van natuur- en milieuorganisaties, waarvan de coördinatie verzorgd werd door Natuur en Milieu Overijssel.

Van wasmiddel tot bestemmingsplan

In het begin besteedde de werkgroep aandacht aan het stimuleren van het niet gebruiken van bepaalde soorten wasmiddelen en aan het weigeren van plastic verpakkingen.

“Je kunt wel heel aansprekende dingen doen, maar uiteindelijk is het tegengaan van milieuverontreiniging een zaak van opvoeding, van mentaliteitsverandering”, was de toen heersende opvatting.

Wasmiddelen uit de jaren ’70 bevatten veel fosfaten met algenbloei in de sloten als gevolg.

Cor was ook actief op het gebied van bestemmingsplannen: “Mijn drijfveer bij de uitbreidingsplannen van Hengelo en de inrichting van bedrijventerreinen was steevast het behoud van het Twentse coulisselandschap”. In het archief zijn stukken te vinden over een beroep bij de Raad van State, een procedure dus tot in hoogste instantie. Als oud-voorzitter heeft hij zich, samen met anderen, eveneens ingezet voor een supergroene Bomenverordening in Hengelo.

Cor is steeds sterk betrokken gebleven bij het milieu. Toen in 2009 bij de Provincie de besluitvorming over een eventuele doorstart van Vliegveld Twente aan de orde was, heeft Cor zich sterk gemaakt voor een duurzaamheidtest door Gedeputeerden en Provinciale Staten.

Ook vroeg hij aandacht voor een gezonde leefomgeving voor mensen.

“Het is mijn vurige wens dat er meer maatregelen worden genomen voor het behoud van een gezonde leefomgeving. Ik verbaas mij erover dat mensen soms zo weinig aandacht hebben voor de lange termijn gevolgen van hun handelen. Bijvoorbeeld het frequent gebruik van een vliegtuig voor een korte vakantie. Extra uitstoot van uitlaatgassen veroorzaakt klimaatverandering door stijging van de gemiddelde temperatuur. Het is belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van hun energie en grondstoffengebruik en daar zuiniger mee leren omgaan.”

De jaren zeventig van de vorige eeuw

Lees verder in hoofdstuk 2: Milieueducatie, herinneringen aan de Milieuraad.

 

 

Reacties zijn gesloten.