Hoog op onze agenda !!

  • De Vloedbeld-verbinding; Het is een plan (PIP; Provinciaal Inpassingsplan) om  de verkeersdrukte bij Zenderen te ontlasten met een omleiding: de Vloedbeldverbinding. Al jaren is hierover gesteggeld en nu gaat het gebeuren. Maar niet als de beroepen die zijn ingesteld  worden gehonoreerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 13 februari 2024 ingestemd met het PIP Vloedbeltverbinding inclusief alle daarbij behorende rapportages en onderzoeken en de Reactienota op de ingediende zienswijzen. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 27 maart 2024 een besluit over het PIP Vloedbeltverbinding.
    Het PIP inclusief alle daarbij behorende rapportage en onderzoek en de Reactienota op de ingediende zienswijzen, kunt u vinden via: Statenvoorstel Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel Provincie Overijssel Verwijst naar een andere website(notubiz.nl).
  • NX-Filtration; Een fabriek voor filters voor water. Niets aan de hand zou je zeggen, maar niet als je weet dat ze op jaarbasis uiteindelijk 700.000 m3 grondwater willen onttrekken. Dat is niet goed voor de ongeveer 900 waardevolle bomen die daar direct in de buurt staan. We zijn in afwachting van de zitting tegen de Provincie. NMRH is van mening dat er nogal wat aan de vergunning mankeert.

 

  • Nog vóór het zomerreces dient B&W een antwoord te hebben op een kritisch rapport van de rekenkamer over het beheer van het groen “Zuinig met regels, zuinig op bomen? ”  We zijn in afwachting van de reactie van de gemeenteraad op onze mening over dit rapport. https://www.hengelo.nl/ris-document?zaakid=5f4f6b0b-c162-ee11-a8e5-00505695c8d2&documentid=TPDZAAK-301-220-744  . Onze voorstellen om het groen in Hengelo te versterken zijn volledig in overeenstemming met dit rapport.
  • Omgevingsvisie Lonnekermeer (Natura 2000). Deze ligt nu ter inzage en er kan op gereageerd worden. I.s.m. Natuur en Milieuraad Enschede willen wij onze zienswijze geven. De kwaliteit van het water staat door nabijgelegen boomkwekerijen en verdroging sterk onder druk. Dat klinkt wel gek met al die regen maar het is toch echt zo.

Reacties zijn gesloten.