aanvullende zienswijze ingediend NX Filtration

Er zijn door de NMRH adviezen ingewonnen over de gevolgen van de grote hoeveelheden water die worden onttrokken bij de productie van de membranen door NX Filtration. Een aanvullende zienswijze is ingediend.

De groene organisaties waarmee de NMRH contact heeft zijn zonder uitzondering tegen deze wijze van produceren. Het product dat geleverd wordt;  de membranen, zullen wel schoon drinkwater leveren en dat zet je makkelijk op het verkeerde been. Het is wel een aanslag op de grondwaterstand ! Juist in deze tijd waar we hier met name in Twente te kampen hebben met een voortdurend lagere grondwaterstand moeten we ons gaan bezinnen op maatregelen tegen een nog verdere verlaging.   Met deze aanvraag van NX Filtration is ons duidelijk dat NX Filtration en bedrijven in het algemeen meer rekening moeten gaan houden met de gevolgen van onttrekken van grondwater.  We zijn blij met de steun die we ondervinden met ons bezwaar.  We hebben alle steun nodig !

Verschillende planten worden door de onttrekking van het grondwater in hun voortbestaan bedreigd. Is dat ernstig ?  Ja! Probleem is vooral dat een lage grondwaterstand ervoor zorgt dat er meer zuurstof in de bodem komt, waardoor organische stoffen afbreken. Daarvan profiteren snel groeiende planten, terwijl kwetsbare soorten het onderspit delven. In dit gebied zijn dat o.a. enkele soorten orchideeën. Bomen worden daarmee ook in hun voortbestaan bedreigd.  Niet perse omdat ze dan minder water krijgen maar wel door de bodemverandering.

Het lijkt erop dat natuurwaarden een minder prominente rol spelen bij de voorgenomen bouw.  Uit achterhaalde correspondentie blijkt dat een vereiste vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet niet is aangevraagd. Het kan dus nog een staartje krijgen.

Gisteren, woensdag, heeft NX Filtration een voorlichtingsbijeenkomst ingelast voor de gemeenteraadsleden. We zijn benieuwd naar de reacties. Duidelijk is dat NX Filtration inziet dat de plannen gevaar lopen. Voor ons is duidelijk dat de grondwaterstand gevaar loopt! Wordt vervolgd.

Reacties zijn gesloten.